Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Indien sprake is van een prijsvraag of promotionele actie op deze website zijn, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, deze algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer mede akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Per prijsvraag of actie zal op de website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de website derhalve voor eventuele voor specifieke voorwaarden.

Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

 • Een deelnemer mag maximaal 1 maal per jaar deelnemen aan de lokale actie of lokale prijsvraag.
 • Aan een lokale actie of lokale prijsvraag kunnen alleen bewoners deelnemen die ook in de desbetreffende gemeente woonachtig zijn.
 • Deelname aan een lokale actie of lokale prijsvraag is alleen mogelijk indien de volgende gegevens zijn ingevuld: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • De medewerkers en het bestuur van Natuur en Milieufederatie Flevoland zijn van deelname aan de wedstrijd uitgesloten.
 • Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Natuur en Milieufederatie Flevoland mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 18 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.
 • De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • Winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag één (1) trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury.
 • Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekking(en) zullen plaatsvinden.
 • De deelnemers verklaren zich akkoord dat Natuur en Milieufederatie Flevoland alle ingezonden werken op eigen websites van Natuur en Milieufederatie Flevoland, en in alle Natuur en Milieufederatie Flevoland -publicaties (flyers, affiches en dergelijke) mag gebruiken. Dit alles zonder commerciële doeleinden, maar onbeperkt in tijd.
 • De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
 • Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.
 • De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Natuur en Milieufederatie Flevoland, tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
 • Natuur en Milieufederatie Flevoland  kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Natuur en Milieufederatie Flevoland of derden.
 • Natuur en Milieufederatie Flevoland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen  Natuur en Milieufederatie Flevoland niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Natuur en Milieufederatie Flevoland  in het leven roepen.
 • Natuur en Milieufederatie Flevoland  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Daarnaast is Natuur en Milieufederatie Flevoland niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. Natuur en Milieufederatie Flevoland  behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
MooiFlevoland © 2024

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl