Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Rivierduingebied

Het gebied ligt ten noorden van het Visvijverbos en bestaat uit een samenhangend complex van verspreid tussen de landerijen staande bosjes, houtwallen en lanen. Dit gebied is echter grotendeels in agrarisch gebruik maar kent wel een redelijke weidevogelstand. De totale oppervlakte aan natuur is slechts 3 ha. Het gebied wordt beheerd door Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied.

Het gebied ontleent de naam aan de kreken, oeverwallen en rivierduinen in de ondergrond. Op een aantal plaatsen komt dit patroon aan de oppervlakte. Op deze plaatsen is het patroon gevisualiseerd door hoooilandjes op de oeverwallen en rivierduinen en op de voormalige kommen is bos geplant. In de ondergrond bevinden zich archeologisch interessante restanten van vroegere bewoning. Er hebben al enkele opgravingen plaats gevonden, waarbij geschiedkundig interessante vondsten zijn gedaan.

< Ga terug